佛咒

嗡(ong)、跛囉跛囉(bo,la,bola)、三跛囉三跛囉、印捺哩野(yin,da,li,ya)、 戌达尼(xiu,da,ni)、吽吽(hong,hong)、噜噜(lu,lu)、夏咧(xia,lie)、梭哈 (suo,ha)。

ná mó bó tuó qú nà mí   南 无 勃 陀 瞿 那 迷   ná mó dá mó mò hē dī   南 无 达 摩 莫 诃 低

嗡 巴扎 嘿 嗡 巴扎 詹扎 摩诃噜卡呐吽嘿 ōng bā zhá hēi ōng bā zhá zhān zhá mó hē lū kǎ nà hōng hēi

唵(wèng)阿(ā)弥(mí)利 (lì)得(dē)吽(hōng)怕(pà)都(dōu)

(第一会)   nā mō sà dàn tuō sū qié duō yē ā là hē dì sānmiǎosānpútuó xiě nā mō sà dàn tuō fótuó jùzhī sěiníshàn   南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写 南无萨怛他 佛陀俱胝瑟尼钐

南 无 薄 伽 伐 帝 阿 閦 鞞 牙 莎 哈。 ná mó bó qié fá dì à chù pí yá suō hā

敬礼过去、未来、现在诸佛,及诸菩萨、独觉、声闻。 敬礼正至正行。 敬礼舍利子等诸大声闻。 敬礼圣慈氏等诸大菩萨。 敬礼无量光佛。

1、如意宝轮王陀罗尼:   南无佛驮耶na mo fo tuo ye   南无达摩耶na mo da mo ye   南无僧伽耶na mo seng qie ye   怛侄他da zhi tuo 唵(ong或an)

唵 雅 玛 喇 聂 这 娃 烟 爹 野 梭 哈 wèng yǎ mā lǎ niè zhè wá yān diē yě suō hā

嗡 琴西惹扎轰 嗡 啪拉玛尼 达扎 吽啪莎哈 ong qing xi re zha hong ong pa la ma ni da zha hong pa suo ha

nāmó xīdēlīyā tīwēi gānàmu   南无 悉得哩呀 梯尾 噶那母   sāwā dētāgēdānàmu   萨瓦 得塔格达那母   ōngmu

ná mó ā mí duō pó yè duō tuō qíe duō yè   南 无 阿 弥 多 婆 夜 哆 他 伽 多 夜   duō dì yè tuō ā mí lì dū pó pí   哆 地 夜 他 阿 弥 唎 都 婆 毗

南 无 喝 啰 怛 那 哆 啰 夜 耶 (nà mó hē là dá nà duō là yè yě)   南 无 阿 唎 耶 (nán mó ā lì yě)   婆 卢 羯 帝 铄 钵 啰 耶 (pó lú jiē dì shuò bō là yě)

嗡wēng 噜lū西xī惹rà嘛˙mā尼ní 札zhá尔ěr瓦wǎ打dǎ 雅yǎ 吽hōng

阿弥陀佛心咒:唵(ōng)阿(à )弥(mí ) 得(diē)哇(wā)舍(shē)

南无、喝罗怛那、哆罗夜耶 南无、阿唎耶 婆卢羯帝、烁钵罗耶 菩提萨埵婆耶

佛咒热门文章

净水咒的功德利益

 净水咒是佛教、道教之中的一种供养的仪式其中的一个环节。也是出家戒律中“一钵水中八万四千虫”需要念诵净水咒超度这些生灵!!  我一直在药师佛像前,放一杯清水。每天早晨换一次晚上换一次水,我都自己喝了。  请水下来要喝的时候,把水举过头,念三次咒语,在用食指大拇指拈水点三次,说给无量众生。最后在把水倒到干净专用的杯子里喝了。  地

佛顶尊胜陀罗尼咒的功德利益

佛顶尊胜陀罗尼咒的功德利益  1、佛告天帝若人虽未诵持。但得闻此陀罗尼音一经耳者。即能熏其赖耶为佛种子。譬如小许金刚堕于地上即能穿入。其地虽厚不能留碍。决至本际方乃当住。此咒亦尔一经耳者。即能熏其习性要成正觉。烦恼虽重亦不障蔽。设复堕于地狱畜生饿鬼。终不为诸业报令其沉没。  2、天帝若有四生众生。一闻是陀罗尼者。现生一期更无他疾。诸苦恼事不复重受。而亦不受胞

观世音菩萨甘露咒的功德利益

观世音菩萨甘露咒的功德利益  念观世音菩萨甘露咒若欲利益一切有情者,每至天降雨时,起大悲心仰面向空,诵观世音菩萨甘露咒二十一遍,其雨滴所沾一切有情,尽灭一切恶业重罪皆获利乐。  若有众生广造一切无间等罪,若得遇此持咒人影暂映其身,忽得共语或闻语声,彼人罪障悉皆消灭。  观音陀罗尼经云:诵此咒者,所有过去现在四重五逆,谤方等经一阐提罪,悉皆

文殊菩萨五字心咒的功德利益

菩萨五字心咒出自《金刚顶瑜伽文殊师利菩萨经》。文殊菩萨心咒是人们持诵最多的咒语,念诵文殊菩萨五字心咒,能开启我们的智慧。持诵文殊菩萨五字心咒,能灭除罪障、离诸苦恼,五无间等一切罪障永尽无余;所求世间、出世间事悉得成就;能得大智慧,获大闻持及无尽辩才,证悟一切诸三昧门,成就阿耨多罗三藐三菩提。文殊菩萨五字心咒功德  平时常念此咒能使您于空灵中将慢慢开启智慧大门,可求聪明才智,可破

虚空藏菩萨咒的功德利益

如是我闻。一时佛住佉罗底翅山。依牟尼仙所住之处。与无量大比丘众。复与无量无边阿僧祇恒河沙数菩萨摩诃萨俱。皆从他方异佛刹来。尔时世尊。欲为大众说四辩才三明梵行住破恶业障陀罗尼经。  尔时西方过八十恒河沙世界。有一佛刹。名一切香集依。其中众生成就五浊。彼国有佛。名胜华敷藏如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛今正为诸大众转妙法轮。彼有菩萨摩诃萨。名虚空藏。已

消灾吉祥咒的功德利益

消灾吉祥咒的功德利益:  消灾吉祥咒为禅林所用四陀罗尼之一,亦为密教通用之息灾法。  消灾吉祥咒又称消灾咒、消灾真言、消灾陀罗尼。出于炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经(唐代不空译)及大威德金轮佛炽盛光如来消灭一切灾难陀罗尼经(译于唐代,译者佚名)。敕修百丈清规卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。此咒功德利益能消除诸种灾害,成就吉祥事之神咒。---佛学大辞典 &